Phân vùng tương đương là phương pháp chia các điều kiện đầu vào thành những vùng tương đương nhau. Tất cả các giá trị trong một vùng tương đương sẽ cho một kết quả đầu ra giống nhau. Vì vậy chúng ta có thể test một giá trị đại diện trong vùng tương đương.

Ví dụ:

– User ký tự chữ với độ dài trong khoảng [6-20]
– Nếu nhập giá trị với số ký tự không nằm trong khoảng [6-20] => hiển thị lỗi “Không hợp lệ”.
– Nếu để trống ô hoặc nhập ký tự khác ký tự chữ => hiển thị lỗi “Tên người dùng chưa hợp lệ!”

* Từ yêu cầu trên ta có thể phân ra làm các phân vùng như sau:
+ Phân vùng 1: Nhập giá trị hợp lệ từ 6 => 20.
+ Phân vùng 2: Nhập giá trị không hợp lệ < 6 ký tự.
+ Phân vùng 3: Nhập giá trị không hợp lệ > 20 ký tự.
+ Phân vùng 4: Trường hợp để trống không nhập gì hay nhập ký tự không phải dạng chữ.

=> Từ các phân vùng ta có được các testcase như sau:
+ Case 1: Nhập giá trị từ 6 đến 20 => pass.
+ Case 2: Nhập giá trị < 6 ký tự => hiển thị lỗi.
+ Case 3: Nhập giá trị > 20 ký tự => hiển thị lỗi.
+ Case 4: Để trống không nhập gì hay nhập ký tự không phải dạng chữ => hiển thị lỗi.

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.