Nỗi niềm âu-tu (auto)…!

 

Cuộc đời làm âu-tu
Trải qua nhiều vất vả
Pass – fail đều gặp cả
Có gì đáng sợ đâu

Nhưng có lúc lại đau
Không hiểu sao lại Đỏ
Dù chẳng có gì sai
Nó là ta nghĩ mãi

Có những lúc tưởng sai
Nhưng chạy lại thì đúng
Nó làm ta lúng túng
Không biết đúng hay sai

Mọi thứ sẽ đổi thay
Test data cũng thế
Ta thấy nó hôm nay
Chắc gì sau lại gặp

Cuộc đời vốn tấp nập
Người đến rồi kẻ đi
Làm sao ta biết được
UAT data cũng thế?

Rồi lại đến “lồ-cây”
“Ai đi” rồi “ít bát”
Lúc thì bắt được nhau
Rồi một ngày bỗng mất

Hôm nay ở tại đây
Mai kia đi chỗ khác
Làm sao ta hiểu được
Những đổi thay từng ngày

Cuộc sống vốn là thế
Có gì ở yên đâu?
Biết chấp nhận niềm đau
Đứng lên và fix nó!

Ta hy vọng một mai
Mọi thứ rồi sẽ ổn
Script “sẽ” toàn màu xanh
Long lanh một “tuyệt tác”!

//S.B

Database testing with Java

Automated from the UI is good, but it’s better if we can verify and comparing the value on the web UI with the actual value from the database, that helps us to make sure it’s correct and integrity. This article will show you how to read and verify database values with Java code.

I will assume that you have successfully installed XAMPP so we can create the new database, table for testing this code.

1. Database preparation

Go to phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/) and create the new database (“TESTDB”) with the below SQL statement:

We also need to create the table (“CUSTOMERS”) and insert some values to that table.

Re-check your values with this SQL statement: SELECT * FROM CUSTOMERS;

This is the full SQL statement that you can use:

 

The results

 

2. Working with Java code

First, we need to download the “mysql-connector-java” jar at https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html

Select and download “Platform Independent (Architecture Independent), ZIP Archive”. When the website asks for login, you just need to click on “No thanks, just start my download” if you just want to download it without login.

Unzip this file and import “mysql-connector-java-5.1.43-bin.jar” to your project, the file version should be difference based on the time you download, so do not worry if you see the other number of jar version.

Ok, that’s good for now, we need to create a new Class and use this code, here’s my full code and explanation below:

 

Code Explanation:

This is the config information, it is including your database url with dbname, user and password for accessing the data. The configuration should be the same if you are using XAMPP like me.

Pre-define the SQL statement that you need to use, the java code will call these statements to work with database.

Create the database connection with the below code.

 

Note: I have set the @Test(enabled = false) to disable the test and run the single method, so if you want to execute you have to turn on by @Test(enabled = true), by this example I’m using TestNG.

# Executing the queryShowCustomers (“SELECT * FROM CUSTOMERS”)

 

# Executing queryUpdateCustomer (“UPDATE Customers SET ADDRESS = ‘VN’, SALARY= ‘10000’ WHERE ID = 6”)

 

# Executing queryInsertCustomer (“INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (7, ‘Sang’, 01, ‘AB’, 2000.00)”)

 

# Executing queryVerifySalaryWithID (“SELECT SALARY FROM CUSTOMERS WHERE ID = 6”)

 

 

With this example code, you can verify and read the values from database and comparing with the UI to make sure it’s the same and consistent (as we often do with manual testing). I’m willing to support if you have any difficulties or questions on this. Just let me know at the below comment box or via email (I have put the email on my blog profile).