Latest / Popular

Postman 12 – Sử dụng Console trong Postman

Trong lúc gởi và nhận request trên Postman, nhiều lúc chúng ta muốn kiểm tra / debug thông tin chi tiết được gởi đi và kết quả trả về để xem và điều chỉnh nếu có lỗi xảy ra. Console là một chức năng khá hữu ích giúp chúng ta trong những trường hợp đó.

Postman 11 – Extracting data from responses

Trong lúc kiểm thử API trên Postman chúng ta thường xuyên có nhu cầu trích xuất một số thông tin ở phần response của một request và dùng nó làm gí trị đầu vào cho một request khác. Trong ví dụ này mình sẽ chia sẻ cách lấy ra thông tin về access token từ request login và dùng token này như một biến để sử dụng ở những request khác cần thông tin về token.

Postman 10 – Sử dụng collection variables

Trong các ví dụ vừa làm chúng ta sẽ nhận ra có nhiều giá trị phải khai báo lặp đi lặp lại, ví dụ như tên của domain hay giá trị của Authorization. Nếu một ngày nào đó domain bị thay đổi hoặc giá trị Authorization được cập nhật sang một giá trị mới thì chúng ta phải vào từng request một và sửa lại các giá trị đó, như vậy khá mất thời gian cũng như dễ xảy ra sai sót và lỗi. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đặt biến để giải quyết những khó khăn trên.

Postman 07 – Viết Tests kiểm tra kết quả

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết test script để kiểm tra kết quả tự động theo mong muốn của mình. Việc viết test sẽ giúp bạn phát hiện ra được những lỗi sai cũng như kết quả trả về khác với mong muốn ban đầu. Đây là một bước đầu tiên để triển khai kiểm thử tự động API trên Postman sau này.