Trong lúc gởi và nhận request trên Postman, nhiều lúc chúng ta muốn kiểm tra / debug thông tin chi tiết được gởi đi và kết quả trả về để xem và điều chỉnh nếu có lỗi xảy ra. Console là một chức năng khá hữu ích giúp chúng ta trong những trường hợp đó.

Các thông tin được ghi nhận tại console bao gồm:

  • Thông tin về request thật tế được gởi đi (bao gồm request header & body)
  • Thông tin về response trả về từ server (bao gồm response header & body)
  • Cấu hình proxy / port trong lúc gởi request
  • Các thông báo lỗi trong phần pre-request scripts
  • Các thông báo lỗi trong Tests
  • Hiển thị console.log trong scripts do chúng ta nhập vào để debug

Để bật chức năng Console chúng ta có thể nhấp vào biểu tượng Postman Console (ở góc dưới bên trái màn hình).

Sau khi request được gởi, trong phần Postman Console sẽ ghi nhận lại các thông tin cần thiết như hình.

Tại đây chúng ta có thể xem chi tiết về thông tin được gởi đi bao gồm header & body cũng như kết quả được trả về.

Ngoài ra bạn có thể thêm câu lệnh console.log để dễ debug hơn vào trong phần Tests (debug sau khi gởi request lên server) hoặc Pre-request scripts (debug trước khi gởi request đi). Như vậy bạn có thể kiểm tra xem script đã chạy được đến phần nào và bị lỗi ở đâu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.