Pre-request scripts sẽ giúp chúng ta khởi tạo test data hoặc làm một số bước chuẩn bị trước khi thực hiện một request, bước này cũng giống như tạo một pre-conditions trước khi chạy test.

Thứ tự chạy của một request bình thường:

Khi bạn bấm Send, request sẽ được gởi đi và nhận lại kết quả trả về, sau đó sẽ kiểm tra nội dung ở phần Tests.

Thứ tự chạy của một request có Pre-request scripts:

Khi bạn bấm Send, Postman sẽ thực hiện các bước bên trong Pre-request scripts trước sau đó gởi request, nhận lại kết quả trả về và kiểm tra nội dung ở phần Tests.

Trong bài này mình sẽ tạo một test data là một chuỗi tên ngẫu nhiên dạng “Name – xxxxx” với xxxxx là 5 con số random bằng JavaScript.

Để thực hiện tạo một test data dưới dạng Pre-request scripts mình sẽ chọn request “Add new employee” (POST) để thực hành và nhấp vào tab “Pre-request Scripts“. Mình sẽ nhập đoạn mã phía dưới để tạo ra một biến tên employeeName với giá trị là “Name + {5 số random}

Để sử dụng biến employeeName mình sẽ nhấp vào tab Body và sửa tên có sẵn thành tên biến và viết theo dạng {{employeeName}}

Sau đó chúng ta sẽ tiến hành chạy thử request và kiểm tra kết quả.

Mình sẽ chạy tiếp GET request: Get all employees data để xem danh sách giá trị vừa mới gởi xem thử tên có đúng với định dạng mong muốn hay không.

Như kết quả bên trên, employee_name không còn là giá trị cứng nữa mà đã thay bằng giá trị ngẫu nhiên như chúng ta mong muốn.

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.