Workflow là thứ tự của các request được sắp xếp để thực hiện một luồng chức năng nào đó như mong muốn. Chúng ta có thể điều khiển thứ tự các request trên Postman thay vì để chạy mặc định từ trên xuống dưới thông qua hàm setNextRequest.

Normal workflow:
Request A > Request B > Request C > Request D

Customized (new) workflow
Request A > Request C > Request D > Request B và kết thúc.

Để thực hiện một workflow mới theo thứ tự này chúng ta sẽ chèn postman.setNextRequest(’Ten Request’); vào phần Tests như ảnh:

Thứ tự của các request và Tests script sẽ như sau.

Request A: postman.setNextRequest(‘Request C’);
(chạy request A đầu tiên sau đó nhảy đến Request C)

Request C: postman.setNextRequest(‘Request D’);
(Sau khi chạy C sẽ chuyển qua D)

Request D: postman.setNextRequest(‘Request B’);
(Sau khi chạy D sẽ chuyển qua B)

Request B: postman.setNextRequest(null);
(Sau khi thực hiện request B sẽ kết thúc test (next request = null))

Để chạy thử chúng ta sẽ chọn nút Runner, chọn collection bạn muốn chạy và cuối cùng là chọn Run

Kết quả chạy theo thứ tự như mong muốn: Request A > Request C > Request D > Request B và kết thúc.

3 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.