Trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách sử dụng một câu lệnh If căn bản để xử lý các điều kiện và thực hiện một số yêu cầu như mong muốn trên Postman.

Yêu cầu: Chạy tự động test collection trong hai lần (2 iteration). Lần chạy đầu sẽ thực hiện request theo thứ tự là request A đến request B. Lần chạy thứ hai sẽ thực hiện request A rồi đến request C như hình bên dưới.

Theo như đề bài, chúng ta thực hiện request A trước sau đó kiểm tra điều kiện – nếu là lần chạy đầu tiên (iteration = 0) thì sẽ gọi tiếp đến request B. Còn nếu kiểm tra thấy lần chạy là thứ hai (iteration = 1) thì sẽ gọi đến request C.

Để thực hiện chúng ta cần dùng đoạn If sau trong phần Tests của request A.

Ngoài ra để sau khi thực hiện xong request B hoặc C chương trình sẽ tự động dừng lại, chúng ta sẽ thêm lệnh setNextRequest(null) ở cả hai request này trong phần Tests.

Request B: postman.setNextRequest(null);

Request C: postman.setNextRequest(null);

Để bắt đầu chạy mình sẽ chọn nút Runner, chọn tên collection và nhập số lần sẽ chạy là hai (iteration = 2).

Kết quả

Leave a Comment

Your email address will not be published.