Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu căn bản về viết Tests trong Postman, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các đoạn code khác để kiểm tra nhiều hơn như response body, content type…

1. Kiểm tra response code = 200

2. Kiểm tra status code name là “OK”

3. Kiểm tra thời gian response trả về thấp hơn 500ms

4. Kiểm tra response code trả về là 200, 201 hoặc 202

5. Response có chứa Content-Type

6. Response body có chứa một nội dung mong muốn

 

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.