Với AutoIt chúng ta có thể dễ dàng tạo một file với định dạng và kích thước như mong muốn phục vụ cho các công việc kiểm thử, ví dụ như test chức năng upload.

Đặt tên file và định dạng tại dòng Local Const $sFile = “sb.jpg
Thiết lập kích thước tại dòng FileSetPos($hFile, (1024*1024*50)-1, $FILE_BEGIN), ở ví dụ này kich thước là 50MB.

Kết quả.

file-50mb

Update: Mình có viết một tool nhỏ để các bạn nào không viết code có thể tải về dùng, cách dùng đơn giản là nhập tên, định dạng và kích thước, sau đó chương trình sẽ tự động tạo một file theo yêu cầu và lưu tại thư mục chứa file thực thi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.