Selenium IDE: Regular Expression Pattern

An idea to verify the correct format (eg: email format, phone number format) is simple. We need the “Regular Expression Pattern” of each format and using Selenium IDE to compare, the result will be Passed if your value match with Regular Expression Pattern, and Failed if your value does not match with that format pattern. There are some common Regular Expression Pattern, but you can customize to meet the business if needed.

Bypass the basic math Captcha

When I’m looking for the code of simple Captcha for my personal project, I found this solution: http://html-tuts.com/simple-php-captcha/. The idea of this Captcha is simple, user needs to input the correct value of basic calculating: A+B

Tạo ký tự ngẫu nhiên trong Selenium IDE

Trong lúc chạy auto bạn rất hay gặp trường hợp bị trùng (đã có người dùng) username hoặc email, cách giải quyết đơn giản là tạo những username hay email có kèm theo một vài ký tự random phía sau để tạo khác biệt, ví dụ username “sangbui” đã được tạo thì mình sẽ dùng tên khác có dạng “sangbui_a2xz2”. Với cách này bạn sẽ không phải thay đổi dữ liệu input sau mỗi lần chạy mà code sẽ tự động sinh ra những chuỗi ngẫu nhiên giúp bạn.