Sự cam kết (staying committed)

Thành công và kết quả tốt không phải là một cái gì đó có thể xảy ra trong một ngày hay sau một đêm, nó là kết quả của một chuỗi ngày qua ngày và những người thành công sẽ có sự cam kết cho cuộc sống của họ, bằng cách cam kết cho những hành động hàng ngày.