Postman 12 – Sử dụng Console trong Postman

Trong lúc gởi và nhận request trên Postman, nhiều lúc chúng ta muốn kiểm tra / debug thông tin chi tiết được gởi đi và kết quả trả về để xem và điều chỉnh nếu có lỗi xảy ra. Console là một chức năng khá hữu ích giúp chúng ta trong những trường hợp đó.