Bypass XSS Filter at Lazada Vietnam

Đây là một lỗi mình vô tình phát hiện hồi tháng 09/2016, chưa có thời gian để đi sâu hơn xem nó có thể khai thác để tấn công đến mức nào hay chỉ là Self-XSS, tuy nhiên cũng muốn chia sẻ cách mình thực hiện để tìm ra lỗi này.