• Security

  Using John to crack the password

  Đây là một cách đơn giản để crack mật khẩu thông qua chương trình “john” trên Kali.

  B1: Tạo một file txt chứa user và password.

  Mình dùng ứng dụng Leafpad tạo một file “adminpassword.txt” có cấu trúc như ảnh bên dưới và đặt trong thư mục Home > Documents > password. Sau đó vào trong thư mục password và nhấp chuột phải, chọn Open in Terminal.

  john

  B2: Chạy câu lệnh john.

  john –format=raw-MD5 adminpassword.txt

  Kết quả: