Làm việc nhỏ tử tế

Có người từng nói: chuyên nghiệp nằm ở sự chi tiết. Nghĩ thấy đúng thật, và đôi lúc sự chi tiết là yếu tố chính của việc cạnh tranh chứ không phải những cái to tác khác.