Blind SQL Injection at Testphp.vulnweb.com

SQL Injection (SQLi) refers to an injection attack wherein an attacker can execute malicious SQL statements (also commonly referred to as a malicious payload) that control a web application’s database server (also commonly referred to as a Relational Database Management System – RDBMS). Since an SQL Injection vulnerability could possibly affect any website or web application that makes use of an SQL-based database, the vulnerability is one of the oldest, most prevalent and most dangerous of web application vulnerabilities.

Tạp phím: Lương khởi điểm 2.000$

Vậy để có thu nhập 2000$ (tương đương khoảng 45tr) thì sao? có người nói khó nhưng mình đã thấy nhiều bạn đã và đang làm được. Đó là họ làm nhiều việc có lương cùng lúc, làm chăm chỉ, cố gắng và tất nhiêu học tập không ngừng. Mục tiêu 45tr là con số rõ ràng – cụ thể, để đạt được nó chắc chắn phải cố gắng hơn hẳn người khác, học tập ở một mức khác hẳn và hy sinh nhiều thứ (ít nhất là thời gian).