Trong lúc kiểm thử API trên Postman chúng ta thường xuyên có nhu cầu trích xuất một số thông tin ở phần response của một request và dùng nó làm gí trị đầu vào cho một request khác. Trong ví dụ này mình sẽ chia sẻ cách lấy ra thông tin về access token từ request login và dùng token này như một biến để sử dụng ở những request khác cần thông tin về token.

Trong request 1 (Login) mình sẽ chèn đoạn code sau vào phần Test.

Ý nghĩa của đoạn code trên là sẽ lấy ra giá trị của access_token (bên dưới kết quả trả về) và đặt thành một biến global tên là access_token_admin

Trong các request khác, để sử dụng chúng ta chỉ cần gọi biến với dạng {{access_token_admin}}

Chúc các bạn thành công.

3 Comments

  1. Em nghĩ nên dùng cái setEnvironmentVariable vì nếu set global dễ bị apply nhầm cho project khác.

    • Cảm ơn em đã chia sẻ, anh cũng muốn viết riêng một bài để phân biệt rõ hơn về mức độ của các biến (Variable scopes) khi sử dụng.

  2. Cho em hỏi là biến “access_token_admin” sẽ được lưu ở đâu hay là ta set vị trí lưu để những request sau dùng lại ạ.

Leave a Reply to Giang Cancel

Your email address will not be published. Required fields are marked *