Postman 03 – Gởi một request đầu tiên và kiểm tra kết quả

Bài tập thực hành này sẽ giúp các bạn làm quen với việc gởi một request phương thức GET với đầy đủ các thông tin cần thiết như yêu cầu và kiểm tra được kết quả trả về.